face

centra

kamery

pocasi

 • heart-g3c53c449c_1920.jpg

Valtice, Lednice, Mikulov - ubytování, wellness, cykloturistika, svatby, firemní akce

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Podmínky a postup řešení:

V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít.

Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti, a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

Správní a jiné poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci:

 • nemají-li trvalý pobyt na území ČR -                          3.000,- Kč

 • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR -     2.000,- Kč

 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000,- Kč.

 • místní poplatky program – obřadní síň -  500,- Kč (reprodukovaná hudba)

Poplatky se hradí hotově přímo na oddělení matričního úřadu při podání žádosti o uzavření manželství.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. 

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se prokazuje dokladem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem).

Schválené dny a prostory

Dny : 2. sobota v měsíci v době od 10.00 do 16. 00 hodin a poslední pátek v měsíci v době od 9.00 do 12.00 hodin
Prostory : Radnice

Obřady na zámku v Mikulově

Po dohodě s matrikou si snoubenci ověří termín na zámku a uhradí jejich poplatky za pronájem prostor.

Další informace:

 • Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.

 • Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

 

Kontakt na matriku Mikulov:

Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1

 • pondělí 8:00-17:00

 • úterý    8:00-14:00

 • středa   8:00-18:00

 • Olga Svobodová,+420 519 444 504,dveře č. 248

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/